Yönerge


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönerge, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce desteklenecek projelerin teklif ve değerlendirme esaslarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı kanunla değişik 58 inci maddesi”, 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) işaretli cetvelin 71 inci maddesi hükmü gereğince l4 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesidir.

b) Senato: Artvin Çoruh Üniversitesi senatosudur.

c)  Komisyon: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonudur.

d) Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ya da dışı, ulusal ya da uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projelerdir.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü:Bilimsel Araştırma Projelerinin takip edildiği idari birimdir.

f) Proje yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

g) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen ekip üyesidir.

h) Hakem:Bilimsel araştırma projesi önerisinin değerlendirilmesinde görüşüne başvurulan proje konusu alanda uzmanlığı ile tanınan kişidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

Komisyon

MADDE 5- Bu yönergenin amaç ve kapsam maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir Komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Artvin Çoruh Üniversitesinde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Enstitü Müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Mazeretsiz olarak üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- Komisyon, Madde 1 ve 2’de belirtilen amaç ve kapsam bağlamında bilimsel araştırma projeleri başvurularının değerlendirilmesi, kabul edilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, dondurulması, kapatılması, iptali ve sonuçlandırılması görevlerine ve ilgili formların ve belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi yeniden düzenlenmesine ilişkin yetki ve sorumluluklara sahiptir. Komisyon projeler için her yıl projelere verilecek destek miktarlarının ve bütçe harcama kalemlerinin üst sınırlarını belirler ve Rektör onayına sunar. Komisyon ayrıca malzeme alımlarındaki kısıtlamaları, proje bütçesinin kullanımında uyulacak esasları, gerektiğinde başvuru ve değerlendirme takvimindeki değişiklikleri belirler ve projelere mali desteğin durdurulmasına, ek destek ve süre verilmesine karar verir. Projelerin başlık, içerik, tür ve yönetici değişimi ile ilgili olarak proje yöneticilerinden gelebilecek başvuruları inceleyerek karara bağlar. Komisyon, Araştırma Fonu veya Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden alınmış demirbaş ve makine-teçhizatın başka birimdeki bir projede kullanılmasına karar verebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde gizli oylama yapılır. Gizli oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üç aydan fazla görevli veya raporlu olan üyenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren üyenin yerine veya süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

MADDE 7- İlgili kanun ve yönetmelik uyarınca bu Yönergenin 1 inci maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir. Bu birim Rektörün görevlendireceği bir yürütücü Koordinatör ile koordine edilir. Gerekli görüldüğü hallerde rektörlük tarafından Koordinatöre bağlı yardımcılar görevlendirilebilir. BAP Koordinatörlüğü yürürlükte olan projeleri takip ederek onlarla ilgili her türlü işlemleri düzenler, ayrıca uygulamaya konulacak yeni projeleri hakemlere göndererek alınan sonuçları Komisyona sunar. Koordinatör veya Koordinatör yardımcılarından birisi komisyon toplantılarında raportör olarak görev yapar.

Proje Türleri

MADDE 8- Komisyon tarafından desteklenecek projeler aşağıdaki türlerden oluşur:

a) Araştırma Projeleri

1) Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlanması kapsamında bir akademik dereceye yönelik yapılan çalışmalardır. Bu türden projelerde, proje yöneticisi tez danışmanı olmak zorundadır.

2) Kapsamlı Araştırma Projeleri: Bir akademik dereceye yönelik olmayan, konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel veya çok disiplinli projelerdir.

3)Katılımlı Araştırma Projeleri: Üniversite desteğinin yanında, Üniversite dışından kurum yada kuruluşların da desteği ile gerçekleştirilecek olan projelerdir. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte Artvin Çoruh Üniversitesi dışındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş projelerdir.

4) Alt Yapı Projeleri: Üniversiteye ait bir araştırma biriminin, bölümünün, fakültenin tek başına ya da ortaklaşa düzenledikleri, ülkenin ve Üniversitenin bilimsel, teknolojik ve sosyal alt yapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir.

5) Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile Üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi Üniversite ve/veya Üniversite dışı kuruluşlar tarafından karşılanan uygulamaya yönelik projelerdir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanlarınca hazırlanmış olup başka kurumlar tarafından desteklenen Araştırma Projelerine de BAP Komisyonunun belirleyeceği oranlarda ilave destek verilebilir.

b) Yayın Projeleri

Artvin Çoruh Üniversitesi mensubu bilim insanlarının nitelikli uluslararası yayın faaliyetleri kapsamında; yayınların yayına hazırlanması, basımının sağlanması ve diğer giderlerini karşılamaya yönelik projelerdir.

Bilimsel Yayın Projeleri uygulama esasları Komisyon tarafından belirlenir.

 c) Bilimsel Toplantı Katılım Projeleri

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulması veya ulusal ve/veya uluslararası sanatsal etkinliklere aktif katılım için yapılacak harcamaları karşılamak üzere sunulan özel projelerdir. Bu projeler sununun yapılacağı toplantı tarihinden belirli bir süre önce (bu süre komisyonca belirlenir) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne özel form (BAP Koordinatörlüğü Web sayfasında yayınlanan ilgili formlar) kullanılarak sunulur. Proje kapsamında ulaşım gideri ve kongre/etkinlik kayıt ücretleri, her yıl Komisyon tarafından belirlenen üst sınırı geçmemek koşuluyla talep edilebilir. Artvin Çoruh Üniversitesi adresi ile yayımlanmışher bildiri ya da poster için sadece sunucusuna destek verilir. Bu kapsamda her öğretim elemanına verilen kongre/etkinlik katılım desteklerinin toplam sayısı, her yıl için Komisyon tarafından ulusal ve uluslararası kongreler için belirlenen üst sınırı geçemez.  Bilimsel etkinliklere katılımı desteklenen araştırmacıların katılım belgesi ile beraber katılım ücreti, seyahat veya konaklama ücreti faturaları ile harcamalarını belgelendirmesi istenir. Bilimsel Toplantı Katılım Projeleri ile ilgili esaslar Komisyon tarafından belirlenir.

Proje Başvurusu

MADDE 9- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teklif edilen Araştırma Projeleri için BAP Koordinatörlüğü’nün Web sayfasında yayınlanan formlar kullanılır. Proje başvurularının hangi tarihlerde ve hangi ilkeler çerçevesinde kabul edileceği, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Web sayfasında duyurulur. Bir yöneticinin, Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri dışında, aynı proje türü içinde, aynı anda en fazla iki projesi için destekleme kararı verilebilir. Ancak, daha önce tamamladığı bir projenin sonuçlarını uluslararası atıf indekslerine (Science Citation Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index) kayıtlı yayın organlarında yayınlamış olan öğretim üyelerine üçüncü bir proje önerisi sunma hakkı tanınabilir.

Projelerinin Değerlendirilmesi ve Onaylanması

MADDE 10- Bilimsel Araştırma Projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her dalı ile ilgili olarak, Beş Yıllık Kalkınma Planı hedeflerine, Üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Bilimsel araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

Bilimsel Araştırma Proje Başvurularının seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, disiplinler arası, kurumlar arası ve uluslar arası projelere öncelik verilebilir.

Bilimsel Araştırma Proje başvurularının değerlendirilmesinde, projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yöneticisinin daha önceki projeleri ve projelerden yaptığı yayınlar, proje yöneticisinin uluslararası düzeyde yayın olarak “Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (Journal Citation Reports web sayfasında tanımlanmış Science Citiation Index-Expanded, Social Sciences Citiation Index gibi) taranan hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayıları, proje bütçesinin gerçekçiliği ölçütleri göz önünde tutulur.  

Koordinatörlüğe gelen Bilimsel Araştırma Projelerinin ön değerlendirme işlemleri yapıldıktan sonra uygun bulunan projeler, ilgili bilim dallarından hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir.  Projeler mümkün olan en kısa zamanda Komisyonun son değerlendirmesi ile onaylanır.

Başvuru düzenine uygun hazırlanmayan ve bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz. Projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa, ilgili etik kurul kararı Komisyona sunulmalıdır. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri Hakemlere gönderilmeden Komisyon tarafından desteklenebilir.

Komisyon projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin miktarına hakem raporları ile BAP Komisyonu kaynaklarını da göz önünde tutarak Komisyon üye tam sayısının oy çokluğu ile karar verir. Oylar eşit olduğu durumda başkanın tarafı çoğunluk kabul edilir. Komisyon desteklenmesi uygun bulunan projeleri sıralayarak Rektörün onayına sunar.Bilimsel yönden yeterli bulunup da bütçe olanaklarının yetersizliği nedeniyle desteklenemeyen projeler, ilgili proje yöneticisinin talebi ile izleyen başvuru döneminde yeniden değerlendirmeye alınabilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca belirlenen koşullar içinde desteklenmesine karar verilen projenin yöneticisi ile BAP Koordinatörlüğü arasında proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol imzalanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün ita amirince onaylanmasına bağlıdır. Proje yöneticisi bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Proje yöneticisi, projenin kabulünün kendisine yazılı olarak bildirilmesinden sonra belirlenen süre içinde protokolü imzalamak için BAP Koordinatörlüğüne başvurmazsa proje kendiliğinden iptal olur.

Araştırma Projelerinin Yürütülmesi, İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 11- Komisyon tarafından belirlenen koşullar altında desteklenmesine karar verilen projenin yürütülmesinden projenin yöneticisi sorumludur. Proje yöneticisi, proje çalışmalarıyla ilgili olarak altı ayda bir ara rapor ile proje bitiminde sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Ara Raporlar Koordinatörlük tarafından takip edilir. Yüksek lisans tez projeleri için ara rapor istenmez. Doktora ve sanatta yeterlilik tez projelerinde, tez izleme komitesi tutanağı proje ara raporu olarak değerlendirilir.

Tamamlanan projelerin yöneticisi dilekçe ile birlikte sonuç raporunun üç kopyasını bilgisayar ortamında kullanılabilecek kopyası ile birlikte proje bitim tarihini takiben en geç üç ay (gerektiğinde gerekçeli talep üzerine ek süre verilebilir) içinde Koordinatörlüğe vermekle yükümlüdür. Ayrıca, araştırma devam ederken, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler, bilimsel kongre/sempozyum/toplantılara sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenmelidir. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, sonuç raporunu, Koordinatörlüğün görüşü ile birlikte inceleyerek kabul veya reddeder. Gerektiğinde, sonuç raporu, proje yöneticisine geri verilerek, komisyonca belirlenecek bir süre içerisinde düzeltilmesi veya geliştirilmesi istenebilir. Sonuç raporları Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde incelenmek üzere ilgili Hakemlere gönderilebilir. Jürisi tarafından kabul edilmiş tezler sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Sonuç raporları Komisyonca onaylanan projeler tamamlanmış sayılır.Sonuç raporu vermeyen proje yöneticilerine Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yeniden proje desteği verilmez.  Ardışık iki projenin en az birinden proje sonuç raporunun kabulünü takiben 2 yıl içinde bilimsel kongre/sempozyum/toplantılara sunulan bildiri veya ulusal/uluslararası dergilerde makale yayınlamamış proje yöneticilerine, 3 yıl süreyle veya bir bildiri/makale yayınlanana değin yeniden proje desteği verilmez.

Proje yöneticisi, projenin başlangıcından sonuç raporunu Komisyona teslim edinceye kadar, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna karşı sorumludur.

Proje Süresi ve Destek  

MADDE 12- Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile ek süre ve/veya ilave kaynak verilebilir. Ek süre bir yıla, ilave kaynak ise toplam proje maliyetinin yüzde 50'sine kadar artırılabilir.

Sonuçların Duyurulması

MADDE 13- Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. 

Projeden Yayın Yapılması

MADDE 14- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerden üretilen makale, kitap, bildiri, tez gibi her türlü Türkçe yayınlarda “Bu araştırma Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje No: ………..” ibaresi açık şekilde belirtilmelidir. Yabancı dildeki yayınlarda ise; “This research has been supported by Artvin Coruh University Scientific Research Projects Coordination Department. Project Number: ..................”ibaresi yer almalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda, öngörülecek yaptırımlara BAP Komisyonu karar verir. Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projelerinden, tez basımı dışında, bir yıl içinde yayın yapılmadığı takdirde, tez yöneticisi tezi yapanın da adının geçmesi koşuluyla tezden yayın yapmak hakkına da sahiptir.

Yapılan yayınlarla ilgili belge Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne sunulur.

Projenin Başarısız Sayılması

MADDE 15- Komisyon, araştırma projeleri ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bilgilerin sunulmadığı, projede öngörülen aşamaların gerçekleşmediği, raporların Komisyonca onaylanan haklı ve geçerli nedenler olmaksızın verilmediği, proje bütçesinin kötü kullanıldığı, proje yöneticisinin emekli olduğu veya herhangi bir nedenle Üniversitedeki görevinden ayrıldığı ve protokol hükümlerine uyulmadığının tespit edildiği durumlarda ödemeleri durdurabilir, projeye verilen desteği iptal edebilir veya yöneticisini değiştirebilir.

MADDE 16- Projesi iptal edilen veya sonuç raporu vermeyen proje yöneticisine iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen projelerde görev verilmez.  İptal edilen proje için alınan her türlü araç, gereç, donanım ve kullanılmayan sarf malzemesi BAP Koordinatörlüğü’ne iade edilir.


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ödenek, Ödeneklerin Kullanılması ve Mali Hususlar

Özel Ödenekve Ödeneklerin Kullanımı

MADDE 17- Bilimsel araştırma projelerinin finansmanında Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği uyarınca, özel ödenek kaydedilen tutarlar ile Üniversitemiz bütçesine bu amaçla konulan ödenekler bilimsel araştırma projeleri için gerekli seyahat, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve buna ilişkin giderler için kullanılır.

Mali Hükümler

MADDE 18- Bilimsel Araştırma Projelerinin mali hükümlerinin işleyişinde ve mutemetlerin görevlendirilmesinde  ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ayniyat Kayıtları

MADDE 19- Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında alınan teçhizatlar ayniyat kaydını müteakip ilgili birimin ayniyat mutemedine zimmetlenir. Proje süresince projeden sağlanan her türlü demirbaşın korunması, bakım ve onarımından proje yöneticisi sorumludur. Sonuçlanmış veya iptal edilmiş bir proje kapsamında alınmış olan araç, gereç vb. malzemeler başka projelerin kullanımına tahsis edilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Proje İçin Bütçe Ayrılması

MADDE 20- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, mali yılbaşında bütçenin harcama kalemlerine dağılımı için temel ilkeleri belirler. Her mali yılda desteklenecek projeler için ayrılabilecek desteğin üst sınırı tespit ve ilan edilir.Bu sınırı aşan proje önerileri Komisyon onayı ve Rektörün onayı alınmadıkça yürürlüğe giremez.

Proje Süresinin Dondurulması

MADDE 21- Proje yöneticisinin Komisyonca onaylanan haklı ve geçerli gerekçesiyle proje süresi en çok bir yıla kadar dondurulabilir. Daha uzun süreler için Komisyon kararı ile yeni bir proje yöneticisi görevlendirilebilir.

Disiplin

MADDE 22- Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliğine göre bilimsel etikle ilgili ceza almış olanlar projede yer alamazlar. Soruşturma süreci içinde olanlara da aklanana kadar aynı işlem uygulanır.

 

Telif Hakları

MADDE 23- Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Artvin Çoruh Üniversitesine aittir.

Uygulanacak Hükümler

MADDE 24- Bu yönergede yer almayan konular için, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 25- Bu yönerge, Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu yönerge hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.