2020 yılında tamamlanan Projeler

 

                                          2020 YILINDA TAMAMLANAN BAP  PROJELERİ  
Sıra No Proje Yürütücüsü Proje Numarası Proje Konu Başlığı Bitiş Tarihi Proje Detayı
                                Fen Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Yrd. Doç. Dr. Esin ERDOĞAN YÜKSEL 2016.F10.02.03 GeoWepp Arayüzü Kullanarak Deviksel Deresi Havzasında Yüzeysel Akış, Toprak Kaybı ve Sediment Veriminin Belirlenmesi 6/24/2020 Özet için tılklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN 2016.F11.02.06 Dimetil Morfolinden Başlayarak Çeşitli Kinolon ve 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezlenmesi ve Elde Edilen Bileşiklerin Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi 2/5/2020 Özet için tılklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. İsmet YENER 2016.F10.02.15 Saf Sarıçam Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması (Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) 1/8/2020 Özet için tılklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Banu KARAŞAH 2016.F12.02.04 Hopa-Borçka Karayolunun Yeşilyol Olarak Kullanımına Yönelik Alternatiflerin Belirlenmesi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
5 Yrd. Doç. Dr. Sevim İNANÇ 2017.F10.02.05 Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı: Orman Köylerindeki Nüfus Değişiminin Ormanlar Üzerindeki Etkisi
 (Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
8/28/2020 Özet için tılklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRALAY 2017.F10.02.07 Bakır Stresine Maruz Kalmış İki Farklı Domates Çeşidinde, Prolinin Çimlenme Üzerine İyileştirici Etkilerinin Araştırılması  8/28/2020 Özet için tılklayınız
7 Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU 2017.F10.02.06 Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) ve Saf Doğu Kayını (Fagus orientalis L.) Meşcereleri Topraklarında Karbon Depolanması ve Salınımı 10/1/2020 Özet için tılklayınız
8 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 2017.F10.02.02 Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesindeki (Artvin-Ardahan) Yaylalarda Kullanılan Yabani Bitkilerle İlgili Etnobotanik Bilginin Belgelenmesi 5/29/2020 Özet için tılklayınız
9 Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU 2017.F10.02.03 Görsel- Estetik Değeri olan Bazı Endemik Bitkilerin Renkli Resim Teknikleri Kullanılarak Belgelenmesi
 
1/8/2020 Özet için tılklayınız
10 Yrd. Doç.  Dr. Funda ERŞEN BAK 2017.F10.02.04 Bazı Odunsu Hypericum L. Türlerinin Anatomik ve Mikromorfolojik Özellikleri  3/4/2020 Özet için tılklayınız
11 Doç. Dr. Hilal TURGUT 2017.F12.02.01 Artvin 2023 Turizm Vizyonu Kapsamında Planlama Stratejileri ve Potansiyellerinin Belirlenmesi 5/29/2020 Özet için tılklayınız
12 Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN 2017.F11.02.01 Farklı Atık Kağıt Türlerinin, Lif-Polipropilen ve Lif-Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kompozitlerinin Üretiminde Dolgu Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Bu Kompozitlerin Mekanik, Fiziksel ve Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması 11/6/2020 Özet için tılklayınız
13 Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN 2017.F11.02.02 Bakteriyel Gal (Agrobacterium Tumefaciens) Zararlısının Arız Olduğu Doğu Karadeniz Göknarı Köklerinin Kimyasal, Morfolojik ve Termal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Endüstride Kullanılabilirliğinin Araştırılması  3/4/2020 Özet için tılklayınız
14 Yrd. Doç. Dr. Kazım Onur DEMİRARSLAN 2017.F40.02.01 Trafik Kaynaklı CO Emisyonlarının Çevre Üzerindeki Etkileri 12/29/2020 Özet için tılklayınız
15 Doç. Dr. Melahat ÖZCAN 2018.F10.02.01 Kuzey Anadolu Bölgesi Cirsium Miller (Carduoideae) Taksonları Üzerinde Palinolojik İncelemeler 10/1/2020 Özet için tılklayınız
16 Dr. Öğr. Üyesi Cafer M. YEŞİLKANAT 2018.F30.02.01 Karadeniz Sahil Yolu Tozlarında Ağır Metal Kirlilik Düzeylerinin Belirlenmesi 2/5/2020 Özet için tılklayınız
17 Dr. Öğr. Üyesi Umut KONANÇ 2018.F90.02.03 Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin  İzlenmesi                                               Kuvarshan   Bakır Madeni 11/6/2020 Özet için tılklayınız
18 Dr. Öğr. Üyesi Derya SARI 2018.F12.02.01 Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşke Bitki Bilgi Sistemi  12/29/2020 Özet için tılklayınız
19 Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÖZTÜRK 2018.F90.02.04 Isı Geri Kazanım Ünitelerinde Nano Akışkan Kullanımının Sistem Performansına Etkisinin Deneysel İncelenmesi 5/29/2020 Özet için tılklayınız
20 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU 2018.F91.02.01 Flor Ve Brom Sübstitüentli Kalkon Grubu İçeren Periferal Tetra Zn(Iı), Mg(Iı) Ve Co(Iı) Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi 1/8/2020 Özet için tılklayınız
21 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ 2018.F10.02.04 Heyelana Duyarlı Arazilerdeki Yeraltı Yapısının Yer Radarı (Georadar) Yardımıyla Algılanması: Arhavi Örneği 11/6/2020 Özet için tılklayınız
22 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BELEN 2018.F14.02.01 Enerji iletim Hatları Üzerinden Haberleşme İçin Hat Karekteristiklerinin Çıkarılması ve Örnek Sistem Tasarımı 12/29/2020 Özet için tılklayınız
23 Arş. Gör. Dr. Kadir DOĞANŞAHİN 2018.F14.02.02 Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerinin Fotovoltaik Sistemler Kullanımına Uygunluğunun İncelenmesi ve Güneş Enerjisi İle Elektrik Enerjisi Üretiminin Bilimsel Araştırma Eksenli Gerçekleştirilebilirlik Analizi 5/29/2020 Özet için tılklayınız
24 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU 2019.F90.02.02 Florokarbon İçeren Yeni Çözünebilir Periferal ve Non-Periferal Tetra Sübstitüe Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Karşılaştırmalı Agregasyon Özellikleri 8/28/2020 Özet için tılklayınız
25 Yrd. Doç. Dr. İsmet YENER 2015.F10.01.01 (2015.F10.02.10) Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları İçinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Değişik Yaşlı Saf Doğu Karadeniz Göknarı Meşcerelerindeki Bazı Yetişme Ortamı Özelliklerinin Araştırılması  10/1/2020 Özet için tılklayınız
                                Sosyal Bilimler Araştırma Projeleri  
1 Yrd. Doç. Dr. Metin TÜRKMEN 2017.S21.02.01 Sınır Kentlerinde Suçların Toplumsal Dinamikleri; Sarp Sınır Kapısının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etki Alanı Üzerine Bir İnceleme 1/8/2020 Özet için tılklayınız
2 Dr. Öğr. Üyesi Ümit KUL 2017.S35.02.02 Web 2.0 Tabanlı Çevrimiçi  Öğretmenlik Uygulaması Performanslarını Geliştirme Sürecinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi 5/29/2020 Özet için tılklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Özgür DOĞAN 2017.S50.02.02 Üniversitelerde Etik İlkelere Yöneticilerin Uyum Düzeyi Konusunda Akademik Çalışanların Algısı Üzerine Bir Araştırma: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği 2/5/2020 Özet için tılklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Fikret SÖZBİLİR 2017.S50.02.01 Kentten Kente Göç Etme Taleplerinin Araştırılması: Artvin İli Örneği 1/8/2020 Özet için tılklayınız
5 Yrd. Doç. Dr. Kerem ÖZBEY 2017.S21.02.02 Evlilik Yoluyla Göç Eden Kadınların Topluma Uyum Süreçleri: Artvin Örneği 1/8/2020 Özet için tılklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ 2017.S91.02.01 Hidroelektrik Santraller (HES)’in Ülke Ekonomisine Katkıları: Artvin Örneği 2/5/2020 Özet için tılklayınız
7 Dr. Öğr Üyesi Cihan KARA 2018.S33.02.02 İlkokul Çocuklarının Ahlaki Kimliklerinin Sosyoekonomik Değişkenler Açısından İncelenmesi 8/28/2020 Özet için tılklayınız
                                Sağlık Bilimleri Araştırma Projeleri  
1 Yrd. Doç. Dr. Yasemin CAMADAN 2016.M80.02.09 Ormangülü Balı, Arı Sütü ve Polen Ekstraklarının Asetilkolin Esteraz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibitör Etkisinin İncelenmesi 1/8/2020 Özet için tılklayınız
2 Yrd. Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU 2017.M83.02.01 Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Hesperidin Uygulamasının α-Klotho/FGF23 Yolağı Üzerine Etkisi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Selver Suna BAŞAK 2017.M80.02.01 Farklı Ağız Çalkalama Solusyonlarının Dişteki Remineralizasyon Üzerine Etkisi  3/4/2020 Özet için tılklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Bakiye ÇAKIR 2017.M80.02.02 Soğuk Aşılama Yöntemi ile Üretilen 35 mm Çaplı YBCO Tek Kristalinin Tersinmezlik Eğrisinin Belirlenmesi
 
3/4/2020 Özet için tılklayınız
5 Yrd. Doç. Dr. Şule CEYLAN 2017.M82.02.02 Işgın Bitki (Antioksidan/antibakteriyel)  Özütününün  Ahşap Endüstrisinde (Mobilya/İnşaat)  Kullanılabilme Olanakları 3/4/2020 Özet için tılklayınız
6 Yrd. Doç. Dr. İ. Serden BAŞAK 2017.M82.02.01 İç Ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tespiti ve Giderilmesi İçin Doğal Yöntemlerin Kullanımı 11/6/2020 Özet için tılklayınız
7 Yrd. Doç. Dr.  Hayal AKYILDIRIM BEĞEN 2017.F80.02.02 Artvin’de Yayılış Gösteren Bazı Sorbus  L. (Rosaceae) Türlerinin Antioksidan Ve Antibakteriyal Özelliklerinin Belirlenmesi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
8 Dr. Öğr. Üyesi Hatice İSKENDER 2018.M83.02.02 Diyabetik Sıçanlarda Oleanolic asit uygulamasının İnterlökin-18, NF-kB ve TLR-9 Seviyesine Etkisi  11/6/2020 Özet için tılklayınız
9 Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat KILIÇ 2018.M84.02.01 Psikolojik İlkyardım Uygulama Özyeterliği Ölçeği Geliştirme Çalışması 11/6/2020 Özet için tılklayınız
10 Dr. Öğr. Üyesi Eda DOKUMACIOĞLU 2018.M83.02.01 Asetaminofen ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda Betulinik Asit Uygulamasının TLR-9/NF-kB Yolağı ve IL-18 Üzerine Etkisi 6/24/2020 Özet için tılklayınız
Lisansüstü AraştırmaTez Projeleri  
1 Doç. Dr Sevim İNANÇ 2013.F10.01.01 Korunan Alanların Yönetimi Sürecinde Orman Köylülerinin Katkı ve Katılımlarının Araştırılması : (Artvin-Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği) 1/8/2020 Özet için tılklayınız
2 Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ 2016.F10.01.01 Farklı Yetiştirme Ortamlarının Ulmus Glabra ve Pinus Sylvestris Fidanlarının Morfolojik Karakterleri Üzerine Etkisi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
3 Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT 2016.F10.01.03 Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Kalite İndeks Değeri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
4 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP 2017.F10.01.01 Murgul, Fabrika ve Hatila Derelerinde bazı Su ve Sediment Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi 3/4/2020 Özet için tılklayınız
5 Doç. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU 2018.F80.01.01 İnterlökin 6 (IL-6) Gen Varyantlarının Tip-2 Diyabet Hastalığı İle Yakınlığının Araştırılması 3/4/2020 Özet için tılklayınız