Araştırma Projeleri Hazırlama Esasları

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

1)Öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacılar Bilimsel araştırma projesi sunabilirler. Proje sunabilmek için en az "Doktor" ünvanına sahip olma şartı gerekmektedir.

2)Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir. Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilir.

3)Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Ancak tez projeleri, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. 

4)Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki/katma değer, çalışma takvimi ve bütçe dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı proje başvuru formu ile yapılır.

5)Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve Komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlıdır. Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

6)Projenin başlangıç tarihi, proje protokolünün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylandığı tarihte başlar.

7)Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

8)Projeler için verilebilecek ek bütçe, proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir.

​9)Yolluk Bildirim formunun görev bitiminde doldurulup ıslak imzalı bir şekilde BAP koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Yolluk Bildirim Formu için tıklayınız.

10)Proje tamamlandıktan sonra iki aşama ile proje kapatılır. Birinci aşama: Biten proje için bilimsel araştırma projeleri komisyonuna sunulmak üzere bir sonuç dilekçesi hazırlanması ve bu dilekçenin komisyona sunulması. İkinci aşama: Komisyonun verdiği düzeltmeler ve yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanan sonuç dilekçesinin sonuç raporuna dönüştürülmesi ciltli bir şekilde tekrar komisyona sunulması.  

​11) Komisyona önerilen BAP Projesinin bitirme süresi en az 12 ay olmalıdır. Projenin başlangıç tarihinden 12 ay geçmeden sonuç dilekçesi verilemez.

12)Projelerin sonuç raporlarının, ilgili enstitü tez yazım kurallarına göre yazılması gerekmektedir (AÇÜ Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitü tez yazım kuralları). Mevcut olmayan enstitülere yakın olan enstitünün kuralları uygulanabilir.

13)Tamamlanan ve araştırma sonuçlarını içeren projenin sonuç dilekçesi incelenmek üzere bilimsel araştırma projeleri komisyonuna sunulur. Daha sonrasında komisyon tarafından belirtilen düzeltmeler ve yazım kuralları dikkate alınarak, komisyon tarafından belirlenen son teslim tarihine kadar ilgili projenin sonuç raporları teslim edilir.  Sonuç raporu Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. 

14)Hem kapsamlı hem de Lisansüstü tez projelerinin bitim tarihi Sonuç Raporunun kabul edildiği tarihtir. 

15)Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. 

16)Bir öğretim üyesinin 2’den fazla kapsamlı araştırma projesi ve 2 ‘den fazla lisansüstü tez projesi (devam eden projelerle birlikte) desteklenmeyecektir. En fazla 4 projede araştırmacı olarak görev alınabilir. 

17)Üniversitemizde yapılabilen analizler dışarıda yaptırılamaz. Yurtiçinde yapılabilen analizler ise yurtdışında yaptırılamaz. Bu kural dışında yapılması gerekli olan analiz istekleri belgeli gerekçelerle sunulmalıdır.

18)Projelere verilen destek bilgisayar ve donanımı alımını kapsamaz. Ancak, bir projede araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için bilgisayar donanımı makine-teçhizat işlevi görüyorsa, BAP Komisyonu bilgisayar donanımı alım isteğini onaylayabilir.

19)Projelerde talep edilen mal ve hizmet alımlarının ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir (Muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).  

19)Projelerde talep edilen mal ve hizmet alımlarının ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir (Muhtelif kırtasiye, muhtelif sarf vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir).  

20)Proje sonuç raporu  teslimine  en geç 6 ay süre kalana kadar mevcut projeye, BAP komisyon kararınca uygun bulunuduğu takdirde araştırmacı eklenebilir (6 aylık süre projenin normal süresine göre hesaplanır, ek süre dikkate alınmaz, Proje yürütücüsü dilekçesinde araştırmacı ekleme gerekçesini açıkça beyan etmelidir ).  

21)Yürütülmekte olan projeler için ek süre isteği proje sonuç raporu teslim tarihine en geç 1 ay kala gerekçeli dilekçesiyle sunulmalıdır. 

22) 2015 yılından itibaren kabul edilen 2 projede yürütücü olarak görev alan öğretim elemanı, ilgili projelerden en az 1 adet hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş eseri bulunması durumunda yeni projede yürütücü olarak yer alabilir. 

22)BAP Koordinatörlüğünce sağlanan makine teçhizat ve donanımının (kullanılması tamamen tüketilmesine bağlı olanlar hariç) mülkiyeti Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne aittir. Proje yöneticisi makine ve teçhizatın korunmasından ve bakım ve onarımından sorumludur. Gerektiği zaman makine teçhizat BAP Komisyonu kararı ile geri istenip başka projelerde kullandırılabilir.

23)Proje başvurusu yapacak olan araştırmacıların TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine üye olup  (ARBİS) güncel özgeçmişlerinin çıktılarını proje başvurularına eklemeleri gerekmektedir. ARBİS'e üye olmayan araştırıcıların projeleri kabul edilmeyecektir.

24)Başvurunun; sitemizin formlar kısmındaki Proje Başvuru Formu ve Harcama Tablosu doldurularak 2 basılı kopya olarak teslim edilmesi (CD ile birlikte) ve bir örneğinin [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Buradaki bilgiler 26 Kasım 2016 Tarihli 29900 sayılı Resmi Gazetede Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yayımlanan Yönetmelik ve Bilimsel Araştırma Projesi Komisyonu tarafından belirlenmiştir. 

Mevzuat Kısmında 26 Kasım 2016 Tarihli 29900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğine ulaşabilirsiniz.