Harcama İlkeleri

AVANS / ÖN ÖDEME ve MAHSUP İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce yürütülen BAP projeleri kapsamında harcama yetkilisi mutemetlerine projelerle ilgili gerçekleştirecekleri mal ve hizmet alımları için bir seferde en fazla 5.000,00 TL avans/ön ödeme yapılacaktır.

2. Her proje yürütücüsü harcama yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmiştir. Proje yürütücüleri diledikleri takdirde kendi yerlerine proje ekibi içerisinden (akademik veya idari personel olmak kaydıyla) bir kişiyi harcama yetkilisi mutemedi olarak belirleyebileceklerdir.

3. Avans/ön ödeme ile talep edilecek mal/hizmet alımları, proje dosyalarında bulunan mal/hizmet alımları içerisinden olacaktır.

4. Bir projeden açılan avans/ön ödeme kapatılmadığı sürece yenisi açılmayacaktır.

5. Açılan avans/ön ödeme ile yapılan harcamalar Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 08000 Artvin Çoruh Üniversitesi/Artvin adına faturalandırılacaktır. Faturalarda proje koduna yer verilecektir.

6. Avans/ön ödeme, harcama yetkilisi mutemedinin hesabına aktarıldığı günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde;

Avans/Ön Ödeme mal alımı olur ise;

a) Fatura (Faturanın aslının arkasına "piyasa araştırması yapılmıştır" ibaresi eklenerek proje yürütücüsü veya avans mutemedi tarafından imzalanmış olmalıdır.)

b) Taşınır İşlem Fişi* ile birlikte,

Alınan mal dayanıklı taşınır olursa

Avans/Ön Ödemeden harcama yapılamayan miktar olur ise;

Vakıflar Bankası Artvin Şubesindeki (Ş.Kodu:246) 7298796051 (IBAN:TR770001500158007298796051) nolu hesaba harcama yapılmayan miktarın avans iadesi (proje kodu da belirtilerek) olarak aktarıldığını gösteren dekont ile birlikte,

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teslim edilerek kapatılacaktır.

7. Avans/Ön Ödeme harcamalarıyla ilgili mahsup formu doldurulurken yapılan harcamalara ait fatura, makbuz vb. gider belgeleri ve avans iadelerine ait banka dekontları da mahsup formuna eklenecektir.

8. Alınan avansın mahsubunu zamanında yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır.

YOLLUK İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler kapsamında göreve giden öğretim elemanları göreve gitmeden önce fakültesinden ya da enstitüsünden yolluklu ve yevmiyeli olarak, uçak, otobüs veya özel araç kiralama durumları (mutat taşıtın veya ticari araş hattının olmadığı güzergah veya yerlere) belirtilerek görevlendirildikleri yönetim kurulu kararı alacaklardır.

Görev dönüşünde M.Y.H.B.Y. Örnek No: 27’ye uygun olarak hazırlanan yurt içi geçici görev yolluğu bildirimi, banka ve proje bilgileri, bildirim sahibine ait T.C. kimlik numarası, uçak ile gidildiyse uçak bileti, arazide araç kiralandıysa gidilen yerin şoförler odasından alınan rayiç bedel belgesi, konaklama var ise faturası, varsa diğer şehir içi taksi vb makbuz veya faturası ve yönetim kurulu kararının örneği ile BAP Koordinatörlüğünden harcamalarını talep edeceklerdir.

Yurt içi görev yollukları harcama tertibinin dışından; hizmet alım yoluyla araç kiralama bedeli ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları harcama tertibinden araç akaryakıtı ödenmesi hiçbir durumda yapılmayacaktır.