2021 yılı itibarıyla yürütülmekte olan AB, TÜBİTAK ve BAP (İhtisaslaşma Öncelikli Alan ve Kapsamlı Araştırma) Projelerimiz

08 Şubat 2022, Salı 123

Öğretim Üyelerimizin 2021 yılında Başlayan/Devam eden AB, TUBİTAK ve BAP (TAB ve Diğer Kapsamlı Araştırma) Projeleri

Tarih Proje Adı                    Türü Proje Yürütücüsü
20.07.2020 Protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter pollution with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices (Doğaya uygun önlemler ve ortak yenilikçi izleme ve kontrol teknikleri ile daha temiz bir Karadeniz için çöplerin ve erozyonun azaltılması) BSB963-AB Projesi (Artvin, Arhavi Havzası Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU
01.02.2021 Külçe Ybco Süperiletkenlerinin Tuzaklanan Manyetik Alan Ölçümlerine Bağlı Olarak Derin Öğrenme Yöntemleri Ile Kritik Akım Yoğunluklarının Tahmin Edilmesi TUBİTAK-3501-kariyer Dr. Öğr. Üyesi Bakiye ÇAKIR
15.04.2021 Monomorfik Yırtıcı Kuşlarda Cinsiyet Belirlenmesinde Kloakal Endoskopi Ve Transabdominal Ultrasonografi Kullanımı 1002 - Hızlı Destek Prof. Dr. Temel GÖKTÜRK
15.06.2021 Türkiye'deki Sorbus L. (Rosaceae) Türlerinin Filogenisinin Belirlenmesi 1002 - Hızlı Destek Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN
22.6.2021 Centaureinae alt tribusunu (Asteraceae)  temsil eden bazı taksonların yaprak mikromorfolojik ve Anatomik özellikleri Kapsamlı Araştırma Projesi Prof. Dr. Melahat ÖZCAN
22.6.2021 Artvin İli Arhavi ilçesi Orman ve Mera Topraklarında Azot Mineralleşmesinin ve Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU
22.6.2021 Artvin İli Arhavi ilçesi Tarım ve Orman Topraklarında Mikrobiyal Biyokütle İçeriklerinin ve Bazal Solunumun Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU
22.6.2021 Artvin Saçinka Yöresi Kayın Meşcerelerinde Toprak Solunumunun Bileşenlerinin “Ağaç-kabuk soyma” ile Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Arş. Gör. Dr. Musa AKBAŞ
22.6.2021 Doğu Ladini (Picea Orientalis (L.) Link.) Meşcereleri Üst Topraklarında Karbon Depolanması ve Salınımının Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Arş. Gör. Dr. Musa AKBAŞ
22.6.2021 Crataegus azarolus var. pontica, Crataegus orientalis, Crateagus microphylla ve Crateagus turcicus türlerinin Tohumdan Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK
22.6.2021 Türkiye’de yetişen Euphorbia (Sütleğen) cinsine ait bazı türlerin biyokimyasal, antioksidan, antimikrobiyal ve antikanser özelliklerinin araştırılması TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Dr. Öğr. Üyesi Davut BAKIR
22.6.2021 Pirazolin Türevi İçeren Periferal Tetra Substitüte Zn(II), Co(II) ve Fe(II) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu, In Vitro Antimikrobiyal ve Anti-leishmanial Aktivitelerinin Araştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AKTAŞ KAMİLOĞLU
24.12.2021 İki farklı kuşburnu türüne ait meyvelerin farklı kurutma koşullarındaki kimyasal kompozisyon ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Öğr. Gör. Dr. Nurşen AKSU KALMUK
24.12.2021 Türkiye’nin Bazı İllerinden Temin Edilen Propolisin Farklı Çözücülerle Hazırlanan Ekstraktlarının Antioksidan ve Antidiabetik Özelliklerinin ve HPLC Karakterizasyonunun Araştırılması TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRALAY
24.12.2021 Artvin İlinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Nar (Punica granatum L.) Meyvesi Kısımlarının Antioksidan ve Biyoaktif Bileşen Yönünden Araştırılması TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Öğr. Gör. Dr. Cansu ALTUNTAŞ
24.12.2021 3 Boyutlu Yazıcı İle Farklı Anten Tasarımlarının Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Interferometrik Reflektometre Tekniğinde Kullanılması  Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Utkan Mustafa DURDAĞ
24.12.2021 Permeabiliteyi artırmak amacıyla uygulanan farklı delgileme (Mekanik delgileme, biyolojik delgileme ve lazer delgileme) yöntemlerinin bazı emprenyesi güç ağaç türleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi   Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Davut BAKIR
22.6.2021 Psikolojik Danışma Öğrencilerini Covid-19 Tükenmişlikleri ile Bilinçli Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi  Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Begüm SATICI
22.6.2021 Akademik Umut Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması  Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Begüm SATICI
22.6.2021 Artvin Çoruh Üniversitesi Personelinin Pandemi Sürecinde Fiziksel Aktivite ve Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi  Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Ezgi SAMAR
22.6.2021 Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin e-Öğrenme Ortamlarındaki Eğitim Stresi İle Öznel Akademik İyi-oluş Düzeylerinin İncelenmesi  Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Metin BEŞALTI
27.07.2021 21. Yüzyilda Değişen Eğitim Paradigmalari Doğrultusunda Öğretmen Adaylarinin Kültürel Yeterlilikleri, Farkliliklar Yönetimi Ve Çokkültürlülük Algilarinin İncelenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN GÜNGÖR
22.6.2021 Yükseköğretime Adaptasyona İlişkin Öğrenci Mentorluğu Çalışması  Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Tuba AYDIN GÜNGÖR
22.6.2021 Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Sürecinde Dijital Yeterliklerinin Geliştirilmesi  Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Sedef KORKMAZ
22.6.2021 Durgunsu Kano Sporcuları ile Akarsu Kano Sporcularının El Kavrama ve Omuz Kuvvetlerinin Karşılaştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEMİR
24.12.2021 Hopaport Limanına Ait Yeşil Liman Performans Kriterlerine Ait Önem Düzeylerinin Tespit Edilmesi ve Sürdürülebilir Yeşil Liman Stratejilerinin Oluşturulması Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Karahan KARA
24.12.2021 Ayniât Defterleri Işığında Trabzon Vilayetinde Asayiş Suç ve Ceza (1865-1878) Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Melike KARABACAK YILMAZ
24.12.2021 Sınırın Sıfır Noktasında Kraliçe Arılar: Bal Üretimi Yapan Kadınların Girişimcilik Hikayeleri Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
24.12.2021 Öğretmen Adaylarının Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Artırılması Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Arş. Gör. Mustafa CEYLAN
22.6.2021 Artvin İli ve İlçelerine Ait Propolis Örneklerinin Farklı Sıcaklıklardaki Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenerek Karşılaştırılması TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ
22.6.2021 Tip-2 Diyabetli Obez hastalarda Visfatin, İrisin ve Omentin-1 seviyeleri  Kapsamlı Araştırma Projesi Prof. Dr. Ayşegül BAYRAMOĞLU
22.6.2021 Deneysel Böbrek Hasarına Karşı Betulinik Asit Uygulamasının Koruyucu Etkisinin Araştırılması Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Eda DOKUMACIOĞLU
22.6.2021 Periferik Arter ve Koroner Arter Hastalarında proenflamatuvar sitokinlerden IL-1β, IL-6 ve TLR4/NF-kB sinyal yolağının incelenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Hatice İSKENDER
22.6.2021 Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Ratlarda Oleanolic Asit Uygulanmasının Dokularda  İnterlökin-6, NF-Kβ ve AMPK/SIRT1 Yolağının İncelenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Doç. Dr. Hatice İSKENDER
24.12.2021 Artvin’de Yayılış Gösteren Tıbbi Aromatik Bitkiler Üzerindeki Afit türlerinin Tespiti TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Dr. Öğr. Üyesi Hayal AKYILDIRIM BEĞEN
24.12.2021 Lamiaceae ve Asteraceae Familyalarına Ait Bazı Tıbbi Aromatik Bitkilerin Endofitik Mutualist Bakterilerinin Belirlenmesi TAB-Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma projesi Doç. Dr. Nurcan ALBAYRAK İSKENDER
24.12.2021 Macahel ve Hatila Vadisi Arı Ürünlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Nigar BOZKUŞ
24.12.2021 Marangozhane Çalışanlarının Gürültü Maruziyet Düzeylerinin ve Fizyolojik Etkilerinin Belirlenmesi Kapsamlı Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Elif IŞIK
24.12.2021 Öğrenme Güçlüğü Çeken Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Lisansüstü Tez Projesi Doç. Dr. Ali KOLOMUÇ